PTShare - 乐享影视 让小水管也玩得起PT!

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 71|回复: 13

[CHDBits] [奇迹男孩].Wonder.2017.BluRay.1080p.AVC.TrueHD.7.1-CHDBits[44.23G]

[复制链接]
 • TA的每日心情

  昨天 06:36
 • 签到天数: 894 天

  [LV.10]以坛为家III

  发表于 2018-3-12 14:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  [奇迹男孩].Wonder.2017.BluRay.1080p.AVC.TrueHD.7.1-CHDBits   44.23G
  ; Y+ e- O( g! k% I& i/ r3 w. K  d8 j8 j* D1 _4 O  p$ z

  2 |* A! G- H3 t( g
  0 s$ V  _- x+ ]( \$ v- ?. F◎译 名 奇迹男孩/奇迹
  7 S: z2 @- N% ]; P  G3 e◎片 名 Wonder
  5 V( l* w( R7 f- t# b5 P0 z◎年 代 2017/ g9 D: V) U1 ?- H5 u; R
  ◎产 地 美国/香港' m% V' N- B* ]6 Q
  ◎类 别 剧情/儿童/家庭. q% D) m, U6 G7 I/ N6 l
  ◎语 言 英语- O* x) d" {6 L6 y8 s/ t4 k5 _
  ◎上映日期 2017-11-17(美国)/2018-01-19(中国大陆)& c% k! t' _: o4 O/ O/ F7 B
  ◎IMDb评分  8.1/10 from 26,762 users+ n: H& s& Q# K* `" ?* j
  ◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt2543472/5 D6 g+ w) q: @
  ◎豆瓣评分 8.6/10 from 64,364 users. E8 J  T+ _; ^# N6 m4 U
  ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26787574/
  ; e/ K) o" K# T& \◎片 长 113分钟/114分钟(中国大陆)4 g1 b- Z8 r( ~. B6 z& u
  ◎导 演 斯蒂芬·卓博斯基 Stephen Chbosky
    z$ X; f* }* O. b◎主 演 雅各布·特伦布莱 Jacob Tremblay
  , Y5 W& X4 I9 e6 T; }. b   朱莉娅·罗伯茨 Julia Roberts
  9 f: B1 j7 W6 j$ l2 q( I, k! O   伊扎贝拉·维多维奇 Izabela Vidovic! w: y: [: t2 d; x* k8 U! Y7 A9 n
     欧文·威尔逊 Owen Wilson
  3 ^$ n) Q+ q) r7 I, u# K   诺亚·尤佩 Noah Jupe
  6 _, I# z' E& k* \6 W3 M1 z   丹妮尔·罗丝·拉塞尔 Danielle Rose Russell" J6 g. T& i! A
     纳吉·杰特 Nadji Jeter0 M7 T% f; n6 e. p& H! d
     戴维德·迪格斯 Daveed Diggs. ^; [! A( }& I. x! G9 t
     曼迪·帕廷金 Mandy Patinkin
  : F/ [' C1 r& e  a; H   布莱斯·吉扎尔 Bryce Gheisar
  5 J6 G' n1 ~+ j8 e+ B   艾尔·麦金农 Elle McKinnon: V$ l/ r/ g: j1 }- T1 }* E& N
     泰·孔西利奥 Ty Consiglio
  ( k& x& N, f9 c1 I7 E   詹姆斯·休斯 James A Hughes# H7 S# G9 b! `2 T9 b. A
     凯尔·布瑞特科夫 Kyle Breitkopf" u8 l/ R% @9 t# J
     米莉·戴维斯 Millie Davis
  / q9 x% a1 X' u; c   莉娅·朱厄特 Lidya Jewett
  7 O6 e* H* h: S6 E/ U( G   凯琳·布瑞特科夫 Kaelyn Breitkopf
  6 S5 E. J4 Q& N   利亚姆·迪金森 Liam Dickinson' j- h$ K  X, j$ U9 z
     艾玛·特伦布莱 Emma Tremblay
  9 }8 Y" d6 g/ ?( q% ?" [   马克·多兹劳 Mark Dozlaw
  / s6 J' t! a/ a, Z4 |   鲁奇娅·伯纳德 Rukiya Bernard( O1 n0 o8 S2 e# T' n4 b+ w# [
     J·道格拉斯·斯图瓦特 J. Douglas Stewart. e& q" J) y$ O  r9 A$ X  Y
     阿里·利伯特 Ali Liebert
  9 x# V! d2 ~3 h, A1 L: o   埃丽卡·麦基特里克 Erika McKitrick" Q  [5 x6 z' g2 w+ i! c7 Y
     本杰明·拉特纳 Benjamin Ratner1 |0 l( r. N4 O9 y
     杰森·麦金农 Jason McKinnon# v5 v5 Q  w  t1 B1 g( N! F2 b( Z/ }
     索尼娅·布拉加 Sonia Braga
  % T6 T/ e5 W+ y8 p% E( c   吉洁特 Gidget4 I4 X) o7 ~) a+ V: D
  & D7 q) J6 I3 Q% D
  ◎简 介! M2 e' P0 ?0 z; j3 M4 P
  " e2 o$ f- g5 ]# K
   电影《奇迹男孩》改编自全球畅销小说《奇迹》,讲述了一个温暖千万家庭的成长故事。10岁的奥吉天生脸部畸形,此前一直在家中和妈妈自学。当他小学五年级时,奥吉进入父母为他精心挑选的学校上学。在这里,奥吉将与校长、老师以及性格迥异的同学相处,他不寻常的外表让他成为同学们讨论的焦点,也给他的校园生活带来了不少难题。幸运的是,在成长过程中,奥吉的父母、姐姐一直是他最坚强的后盾,在他们的支持与关爱下,奥吉凭借自身的勇气、善良、聪敏影响激励了许多身边的人,并收获了友谊、尊重与爱,最终成长为大家心目中的不可思议的“奇迹”。《奇迹男孩》用平凡的镜头组成不平凡的故事,以润物无声的方式带来最真实的温暖,不仅触动了父母的心,也让孩子们学会怎样去面对社会面对成长,无疑是今年冬天最适合全家观看的影片。) T/ E! [; a7 G+ T9 G2 i# |

  : e6 z/ A' h( g* G/ j
  1. DISC INFO:
   1 \' }+ n0 Y9 n. N
  2. Disc Title:     Wonder.2017.BluRay.1080p.AVC.TrueHD7.1-CHDBits1 Y2 y6 L, h2 s3 w( D1 Y  l7 O
  3. Disc Size:      47,488,471,110 bytes
   " Z$ a$ ]! i+ A* Y# K" [  K2 S
  4. Protection:     AACS
   - _% ]6 P' H9 @" H
  5. BD-Java:        Yes8 z9 _( t4 F; _( ^  n
  6. BDInfo:         0.5.8.7 (compatible layout created by DVDFab 10.0.7.9)
   % ?+ Y- a1 o- a% D$ f
  7. PLAYLIST REPORT:  H8 L! b; i. }  l  u7 ^7 V( a# \' u
  8. Name:                   00007.MPLS  
   ; q  c9 F( f4 B8 s' N* B
  9. Length:                 1:53:10.825 (h:m:s.ms)
   2 \  i$ T0 s  u$ D: a
  10. Size:                   32,352,319,488 bytes
   ( e  A. O9 Q$ C7 J9 Q3 O; o
  11. Total Bitrate:          38.11 Mbps9 m7 S. a/ Q+ e' b) U
  12. VIDEO:
   , a) }4 O6 b8 h& t) G
  13. Codec                   Bitrate             Description     
   8 W  s5 W+ n- b  R' \$ m
  14. -----                   -------             -----------     
   8 |8 z$ v7 x) ^1 |9 ?% y8 _5 i
  15. MPEG-4 AVC Video        29000 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 /
   5 |" w* J. O8 K7 t- N
  16. AUDIO:
   5 p& l4 l/ _! b; [9 I
  17. Codec                           Language        Bitrate         Description     , j$ n" [3 P5 ]: T) R4 p. N) @
  18. -----                           --------        -------         -----------     1 y) M; X/ ?1 B; k6 r5 H
  19. Dolby TrueHD Audio              English         3945 kbps       7.1 / 48 kHz / 3945 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps)
   5 T! E" i0 R6 `
  20. Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps( U5 k  c" T" v, p9 x) ?& b; }3 _
  21. Dolby Digital Audio             French          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps' }3 C- @. d; F9 X
  22. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        2.0 / 48 kHz / 448 kbps / Dolby Surround% O. V, U; I+ V7 S) n+ t
  23. Dolby Digital Audio             English         640 kbps        2.0 / 48 kHz / 640 kbps / Dolby Surround
   1 X& B0 G: v5 N# O7 D% I
  24. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
     @' _4 A8 V/ J0 `# V/ H" M% ?7 k
  25. SUBTITLES:
   % }+ v  s( q# ?8 K/ L
  26. Codec                           Language        Bitrate         Description     
   0 b3 d: ]' K6 w$ C) E  P
  27. -----                           --------        -------         -----------     
   4 \- Z$ p4 ]7 m
  28. Presentation Graphics           English         40.093 kbps                     
   0 `' E, [; H1 I4 R
  29. Presentation Graphics           English         49.683 kbps                     ! o" j. s' i6 S& q. M2 }) P
  30. Presentation Graphics           Spanish         38.705 kbps                     
   & o! h  f0 O# L9 ]
  31. Presentation Graphics           French          0.288 kbps
  复制代码
  * P# c9 ~3 l) J3 A
  , v0 k7 ~0 t0 O5 _# C( x+ R8 I
  ( t6 e/ R& D* d# q4 Q
  # _5 G5 _* S+ `3 e* k# l

  ) t- B) c8 y5 q9 h. w# G9 c- u1 O4 K: h
  ; U9 @) Z1 q/ X# ?
  2 y7 f; Q8 V+ X, A. y0 W$ Q2 s  N

  / m  h. w6 d8 b8 g2 m5 c* o- W  ]' X- F' o" y/ b# J
  * k$ b$ G, ^8 z" y) j$ U, b5 Z
    \; [" H, f5 E& k3 N* u

  8 f6 v- l# r; j6 y2 `) Q0 i, f) r# J/ f0 b7 c
  BT种子: Q/ R1 S( g# X7 S
  游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  3 u4 x7 d0 Z$ m* p* b1 C& u, r
  + \5 P& o1 }: ?* p: m9 c
  电驴链接
  ( p: K2 }6 p  p$ v1 E1 F
  游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

  本帖子中包含更多资源

  您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

  x
 • TA的每日心情
  奋斗
  5 小时前
 • 签到天数: 344 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2018-3-12 15:48:17 | 显示全部楼层
  感谢楼主分享精彩的影片!
 • TA的每日心情
  开心
  2018-10-11 19:19
 • 签到天数: 310 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2018-3-12 17:47:46 | 显示全部楼层
  谢谢分享精彩电影!!
 • TA的每日心情
  开心
  昨天 12:16
 • 签到天数: 461 天

  [LV.9]以坛为家II

  发表于 2018-3-12 17:51:07 | 显示全部楼层
  谢谢楼主分享精彩影片
 • TA的每日心情

  1 分钟前
 • 签到天数: 469 天

  [LV.9]以坛为家II

  发表于 2018-3-12 18:04:28 | 显示全部楼层
  谢谢楼主分享精彩影片
 • TA的每日心情
  开心
  昨天 12:24
 • 签到天数: 457 天

  [LV.9]以坛为家II

  发表于 2018-3-12 18:10:53 | 显示全部楼层
  经典老片,谢谢楼主分享
 • TA的每日心情
  奋斗
  2018-6-29 12:18
 • 签到天数: 21 天

  [LV.4]偶尔看看III

  发表于 2018-3-12 19:43:16 | 显示全部楼层

  * J, ~6 O# m; p5 Z谢谢楼主分享精彩影片
 • TA的每日心情
  开心
  2018-11-4 21:01
 • 签到天数: 88 天

  [LV.6]常住居民II

  发表于 2018-3-12 23:26:45 | 显示全部楼层
  衷心感谢楼主分享精彩优质电影!
 • TA的每日心情
  开心
  2018-12-2 18:09
 • 签到天数: 98 天

  [LV.6]常住居民II

  发表于 2018-3-13 07:08:31 | 显示全部楼层
  感谢楼主分享精彩优质电影
 • TA的每日心情
  郁闷
  前天 02:14
 • 签到天数: 257 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2018-3-13 21:05:10 | 显示全部楼层
  谢谢楼主分享精彩影片
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

  本版积分规则

  Archiver|手机版|小黑屋|PTShare  

  GMT+8, 2018-12-11 05:34 , Processed in 0.243481 second(s), 21 queries .

  Powered by Discuz! X3.2 Licensed

  © 2001-2013 Comsenz Inc.

  快速回复 返回顶部 返回列表