PTShare - 乐享影视 让小水管也玩得起PT!

 找回密码
 立即注册
115账号特惠巨献 购买得1000金钱奖励
搜索
查看: 64|回复: 25

[其他] [罗马].Rome.S01D03.2005.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA.5.1.DIY-haiyanghaiyang@HDR

[复制链接]
 • TA的每日心情

  17 小时前
 • 签到天数: 328 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2019-6-12 15:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  [罗马].Rome.S01D03.2005.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA.5.1.DIY-haiyanghaiyang@HDR     43.06G8 o* ?/ g& L* F# B  @9 U
  - 自购美版原盘$ m+ Y; H+ Z7 t3 N, [6 T
  - tsMuxer制作TMT5,PotPlayer验证7 X5 r! T3 D7 s5 y$ @! h
  - 转发或二次加工必须注明来源
  , m  a8 @; e; M2 y+ \; {! n6 q- 字幕来自射手网,感谢字幕制作者/ s1 ]) l  ^! ]0 g  A
  - 每张Disc有多集,以下只列出Disc1的BDInfo

  $ ^1 P5 t1 S. d0 G- }
  & C# e# v, Y' W( g! c/ L/ ~" U1 v& C5 Q8 S# C

  ) g- z5 l+ V% Y& k2 }, m9 I1 h. e0 Z7 Z% n# u9 ~4 f
  ◎译 名 罗马 第一季 / 罗马 / 罗马帝国
  / Y" c" M( u- }9 H0 y# b◎片 名 Rome Season 1
  2 y/ C+ {( b  w◎年 代 2005
  $ f0 Y/ v$ j5 s; n- v4 ~9 L2 o* u◎产 地 英国 / 美国
  : r/ X8 V6 |% t9 `! n1 d0 V◎类 别 剧情 / 动作 / 爱情 / 历史 / 战争( }. [. `3 G+ v. A, E4 `* ~
  ◎语 言 英语
  2 ?/ l; z8 o; X* s, o◎上映日期 2005-08-28(美国)
  ; X5 z8 i; ?* w& w7 W◎IMDb评分  8.8/10 from 141039 users$ s7 n8 Y7 M) `0 Z* q& o$ _
  ◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0384766) {/ d! G& R% [' F8 }: u8 U" g
  ◎豆瓣评分 8.9/10 from 22226 users" G" E+ o7 l, ?2 P
  ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1421781/# |8 S0 a* P+ Q$ s( m
  ◎集 数 12
  2 E, }9 n: f* |0 q( Y  J◎片 长 52 分钟
  5 `' ~( X/ E" }, Z◎导 演 迈克尔·艾普特 Michael Apted / Allen Coulter / Alan Poul: b" x) p! r/ F! [4 e* [
  ◎编 剧 Bruno Heller / William J. MacDonald / 约翰·米利厄斯 John Milius, a- H4 x- @  e" E% F1 l! o/ a
  ◎主 演 凯文·麦克基德 Kevin McKidd
  / ~. z' Z2 i7 S4 V( H   雷·史蒂文森 Ray Stevenson" ?! q1 Z. {  d. [7 b% o
     塞伦·希德 Ciarán Hinds
  2 I. q* R0 _- z# E. \- D   肯内斯·库兰汉姆 Kenneth Cranham
  ; J& H; ?# W1 n" G% t   凯瑞·康顿 Kerry Condon
  % ^0 r& ]; l# O7 q% p! Q6 ?   波利·沃克 Polly Walker
  0 j8 `; p  y8 g( q# t* r" U( A9 t   杰姆斯·鲍弗 James Purefoy
  ( E9 z$ _* @+ G" W& o   伊恩·麦克尼奇 Ian McNeice
  & f4 ^3 k1 [: y& S   托比亚斯·门基斯 Tobias Menzies+ C& C+ i5 a4 |8 U2 G* B$ t
     琳赛·邓肯 Lindsay Duncan
  9 }  m. ^% ^6 N* u& N5 f3 W$ P   卡尔·约翰逊 Karl Johnson
  , ~1 V6 X7 g0 P/ H' c' Q   戴维·鲍姆伯 David Bamber7 h) C9 \- K" d$ Q

  # r6 M/ h- Q. ~& K◎简 介  
  " v0 E' H0 E$ J: \5 o7 C
  $ C# b& F7 z6 Y; w% ~4 c 公元前52年,罗马共和国正值鼎盛时期,执政官庞贝(里克·沃登 Rick Warden 饰)坐守都城,盟友凯撒(塞伦·希德 Ciarán Hinds 饰)征战高卢。期间,第13军团屡立战功,主将乌里纳斯(凯文·马克德 Kevin McKidd 饰)有勇有谋,手下波罗(雷·史蒂文森 Ray Stevenson 饰)虽嗜酒如命,却忠肝义胆。适逢凯撒得胜,屋大维遵母命赴前线慰问,不想途中遭劫,被经过的乌里纳斯和波罗救下。13军团凯旋,乌里纳斯与阔别8年的妻子相见,却各怀心事。波罗偶然间发现了乌里纳斯妻子红杏出墙的事实,为了保护长官的名誉,波罗在屋大维的帮助下,逼出了真相。凯撒准备独揽大权,一直等待时机。庞贝看出了他的野心,与元老院众人商议,其中以西塞罗为首的贵族势力,坚持认为凯撒为共和国叛徒,应诛杀之。而此时,凯撒的大将安东尼(杰姆斯·鲍弗 James Purefoy 饰)接任了护民官,与庞贝一伙展开周旋……
  + Z/ ?+ ~( l0 P/ R
  8 o: [& R. x8 W0 {8 L6 l3 g◎获奖情况  / r! N1 x& q1 C2 W

  6 ?3 l4 p# }# N 第63届金球奖(2006)
  1 V# j8 {6 p* R+ R. V# Q. Y2 T 电视类 最佳剧情类剧集(提名)
  3 G5 S/ h* B: u$ b, t" s1 s 电视类 剧情类剧集最佳女主角(提名) 波利·沃克
  3 S  K" Z3 p3 L# o0 @% v- S/ q) G  t$ ]; Y
  1. DISC INFO:
   + Z1 O, }( }. Y4 M3 V1 r
  2. Disc Title:     ROME_S1_DISC17 J2 l) y- a3 T3 U/ H6 S/ b0 ]# U
  3. Disc Size:      39,953,908,870 bytes3 Q2 [( k2 R8 D9 s6 o# |9 |: `
  4. Protection:     AACS
     Z3 r. G" V4 A" W" Q9 C4 H. }& b
  5. BD-Java:        Yes# O% j: r& }0 x1 H7 P: u# `
  6. BDInfo:         0.5.8* O# f2 ^( J* ]% a2 T2 O
  7. PLAYLIST REPORT:& S, j4 H, k/ U3 s
  8. Name:                   00101.MPLS
   - f( o! g, b2 M9 A
  9. Length:                 0:52:17.130 (h:m:s.ms)
   ' ~9 L* M; ~; D! c0 {
  10. Size:                   0 bytes0 H% q) M' L: V
  11. Total Bitrate:          0.00 Mbps
   / R% r' T/ ]1 h4 t; O  e0 W5 s
  12. VIDEO:6 E  u% z5 `9 r. e
  13. Codec                   Bitrate             Description     3 k) Q1 f0 O5 y2 y, T6 ?
  14. -----                   -------             -----------     7 }) K/ z2 H8 i9 m2 W3 @
  15. MPEG-4 AVC Video        0 kbps              1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
   4 {1 j. L9 O) l3 p: t  I6 ~0 [* A: \
  16. AUDIO:
   8 Y* @3 @& I% p
  17. Codec                           Language        Bitrate         Description     ! W1 w+ q, G. m/ E6 E  a8 r# d& J
  18. -----                           --------        -------         -----------     
   9 \6 o  }+ L3 U0 X5 u) m% F' r
  19. DTS-HD Master Audio             English         0 kbps          5.1 / 48 kHz / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
   4 W  h; t/ I# T3 Q
  20. DTS Audio                       Spanish         768 kbps        2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
   8 W* I; k/ e" m& u
  21. DTS Audio                       French          768 kbps        2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit  [. C& p. B- X1 t
  22. DTS-HD Master Audio             German          0 kbps          5.1 / 48 kHz / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
   1 k8 e# X6 f* Z3 ]6 j$ e
  23. DTS Audio                       Spanish         768 kbps        2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
   6 v- ?& D3 k0 k; D* W! Z' S/ ]: ?* P
  24. DTS Audio                       Polish          768 kbps        2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit
   $ b! T9 G9 m, ?& O
  25. DTS Audio                       English         768 kbps        2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit4 b! O6 F1 ]* m2 }" _
  26. SUBTITLES:
   0 U( v  q1 S" j1 U! h- S
  27. Codec                           Language        Bitrate         Description     
   , [# _+ _$ g; b* ~
  28. -----                           --------        -------         -----------     
   1 n" V$ T0 x6 b9 S3 f; u
  29. Presentation Graphics           English         0.000 kbps                      6 l( [' `3 d- Y- [3 `& b
  30. Presentation Graphics           English         0.000 kbps                      & m* g0 g' }+ g) v8 M  e4 N$ Q* d
  31. Presentation Graphics           Spanish         0.000 kbps                      3 V6 M! Z# \7 ~/ K
  32. Presentation Graphics           French          0.000 kbps                     
   0 U, V& @. W, x% J3 r+ p/ u  F% d
  33. Presentation Graphics           German          0.000 kbps                      3 ?1 v$ x# [' Q# R: R' {  [% U3 y
  34. Presentation Graphics           Spanish         0.000 kbps                     
   0 R; V* ~' i+ a5 c  c
  35. Presentation Graphics           Polish          0.000 kbps                      6 D$ B2 H8 Z5 B& e
  36. Presentation Graphics           Dutch           0.000 kbps                     
   % a) _$ \5 }/ C  O; _. @
  37. Presentation Graphics           Danish          0.000 kbps                     
   2 a3 Q) _3 F9 M  R
  38. Presentation Graphics           Finnish         0.000 kbps                      ; ^8 v; e, x( e$ R0 W
  39. Presentation Graphics           Norwegian       0.000 kbps                      9 _2 @/ \" C3 C2 `7 J- f* L
  40. Presentation Graphics           Swedish         0.000 kbps                      ( F0 j4 H- e; v" I
  41. Presentation Graphics           Greek           0.000 kbps                     
   ! X: T- `6 i+ _+ ?
  42. Presentation Graphics           Hebrew          0.000 kbps                     
   7 {" ]/ _5 |3 y$ d- d. G
  43. Presentation Graphics           Portuguese      0.000 kbps                     
   4 D3 T* e- H( B1 g
  44. Presentation Graphics           Romanian        0.000 kbps                     
   . X. ~- ]% I% w1 l4 h0 H0 f
  45. Presentation Graphics           Turkish         0.000 kbps                     
   5 c, l  s" i+ E" q$ _; C
  46. Presentation Graphics           Chinese         0.000 kbps                     
   6 I: A4 d- u8 v; }) k' l2 ?2 C
  47. Presentation Graphics           Chinese         0.000 kbps                      " g1 M: Q" \1 Y) n1 U' m: h* x. _& ?
  48. FILES:# q( @* m; [" H/ U
  49. Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
   ) @0 I+ w& P- U
  50. ----            -------         ------          ----            -------------   9 b% i4 Z! p3 ?! Z, B$ @" F
  51. 00002.M2TS      0:00:00.000     0:52:17.130     0               0
  复制代码

  * w# _' J& n3 C/ L: C* ^2 R; S' n9 w6 \3 Y4 z3 u# ~4 T' m: S( @

  ; f6 C( Q, ], I* C2 N+ Z, T8 W) E) l) Y1 j. r* @  U

  3 l( B7 }# ]; d5 U4 |: C, L! D
  - P4 w# |7 \% q电驴链接
  1 C9 V. G  i5 |- K' c4 u* t5 e
  游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

  本帖子中包含更多资源

  您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

  x
 • TA的每日心情

  昨天 08:26
 • 签到天数: 306 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2019-6-12 15:12:34 | 显示全部楼层
  感谢楼主分享好东西给大家了,永远支持你
 • TA的每日心情
  难过
  6 小时前
 • 签到天数: 327 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2019-6-12 15:36:14 | 显示全部楼层

  5 t8 L. Y& A$ I1 M: r0 C+ @( O+ ?! `谢谢楼主精彩影片分享
 • TA的每日心情
  奋斗
  7 天前
 • 签到天数: 83 天

  [LV.6]常住居民II

  发表于 2019-6-12 15:59:05 | 显示全部楼层
  S01D03
  - F9 T* `$ D1 C. i1 t0 D
  6 i9 N. g4 f/ _; |5 V. U4 i% \
  & V( Q$ K  k7 v8 d/ g4 V: Y$ E# P' b5 L5 r+ A7 M( Q" A' V

  1 w( `/ i" a  e0 ]: ]# x7 N* E0 P; {. @" Y: ?& c! T
  ! D8 \% C2 U' |+ `
  , D7 A( B" h5 ^+ ^
  " _9 i6 @; w+ L+ I9 p7 v

  1 P( q* s8 W, x8 f8 }1 i0 z1 v+ t
  8 {) E/ x) H/ S% v8 h
  ( c/ g' M: \( W3 u1 u        感谢搬运
 • TA的每日心情
  开心
  2020-6-8 11:21
 • 签到天数: 245 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2019-6-12 18:47:50 | 显示全部楼层
  感谢楼主分享好的电影,辛苦了
 • TA的每日心情
  慵懒
  17 小时前
 • 签到天数: 328 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2019-6-13 01:16:43 | 显示全部楼层
  经典好剧!感谢分享了!收藏之~
 • TA的每日心情
  奋斗
  7 小时前
 • 签到天数: 319 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2019-6-13 07:35:54 | 显示全部楼层
  非常感谢楼主分享资源!
  ' `+ g& _3 k. @: p8 ^8 M( i  q+ K/ T
 • TA的每日心情
  慵懒
  3 天前
 • 签到天数: 318 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2019-6-13 07:40:51 | 显示全部楼层
  感谢楼主分享精彩美剧!
 • TA的每日心情
  开心
  7 天前
 • 签到天数: 236 天

  [LV.7]常住居民III

  发表于 2019-6-13 10:38:36 | 显示全部楼层

  9 b, u2 u; u6 t感谢分享经典美剧原盘
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

  本版积分规则

  Archiver|手机版|小黑屋|PTShare

  GMT+8, 2020-7-12 17:18 , Processed in 0.098457 second(s), 22 queries .

  Powered by Discuz! X3.4 Licensed

  © 2001-2017 Comsenz Inc.

  快速回复 返回顶部 返回列表